Kwaliteitsvisitatie SKB

Samenvatting visitatierapport d.d. 15 november 2012

De maatschap radiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is een goed georganiseerde maatschap. De maatschap heeft een enorme positieve ontwikkeling doorgemaakt in een veranderde samenstelling. Het samengaan in de regiomaatschap MRON geeft nieuw elan en er kan daardoor een breed diagnostisch palet worden geboden met ruimte voor specialisering.

De visitatie is onder leiding van de voorzitter van de vakgroep en de medisch coördinator gezamenlijk en met inbreng van alle maatschapsleden degelijk voorbereid. Ook is een groot aantal laboranten betrokken geweest bij de voorbereiding. De voorbereiding heeft volgens de maatschap een functie gehad in het opsporen van sterke- en verbeterpunten binnen de maatschap.

De maatschap en de afdeling hebben een aantoonbare zorg voor kwaliteit, waarbij de indicatoren goed uitgewerkt worden en er goede resultaten worden behaald.

Medische en organisatorische aansturing van de afdeling zijn duidelijk en goed op elkaar afgestemd. Er is sprake van een constructieve samenwerking, communicatie en afstemming binnen de maatschap en binnen het ziekenhuis, alsook in relatie tot externe verwijzers.

Er is een goede samenwerking tussen de diverse medewerkers en een goede sfeer op de afdeling.

De afdeling beschikt over hoogwaardige apparatuur en een goed onderbouwd investeringsplan.

Op basis van het bestudeerde documentatiemateriaal, de rondgang over de afdeling radiologie en de gevoerde gesprekken met de diverse ziekenhuisgeledingen inzake het functioneren van de radiologen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix komt de visitatiecommissie tot de volgende conclusies: geen zwaarwegende adviezen.